Ordbog / definitioner

Begrænset udbud

Udbudsform opdelt i to faser: Udvælgelsesfasen, som resulterer i prækvalifikation af et antal ansøgere, og tilbudsfasen. Begrænset udbud anvendes typisk, når der er langt flere interesserede virksomheder end det ønskede antal leverandører på den kommende aftale.

Delkriterier

Specifikke kriterier der ligger til grund for, hvordan tilbudsgivernes tilbud bliver vurderet på de enkelte underkriterier.

EU-udbud

Et udbud af varer eller tjenesteydelser, hvor alle virksomheder i EU har samme muligheder for at byde på opgaven.

Kontrolbud

Reglerne om kontrolbud findes i bekendtgørelse nr. 607 af 24. juni 2008 om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud

Miniudbud

Konkurrenceudsættelse af specifik ordre på de vilkår, som er fastlagt i en rammeaftale (rammekontrakt).

Offentligt udbud

Et udbud som alle virksomheder kan deltage i. Såvel udvælgelses- som tildelingskriterier fastsættes i udbudsbekendtgørelsen og udbudsmaterialet.

Prækvalificering

”Forhåndsgodkendelse” af virksomhed, blandt andet efter vurdering af virksomhedens finansielle og tekniske kapacitet, m.v.

Rammeaftale (rammekontrakt)

Aftale som gør det muligt for ordregivere at gennemføre miniudbud eller direkte køb af varer eller tjenesteydelser uden at gennemføre eget EU-udbud.

Tilbudsgiver

Virksomhed som afgiver tilbud på en given udbudsforretning.

Tildelingskriterium

Det overordnede kriterium for valg af leverandør(er) på et givent udbud. Der findes to modeller: ”Laveste pris” eller ”Økonomisk mest fordelagtige”, hvor andre kriterier end prisen kan inddrages.

Tærskelværdi

Beløbsgrænse for hvornår offentlige kontrakter bliver så omfattende, at de kræver gennemførelse af EU-udbud.

Udbud

Procedure i forbindelse med at finde den eller de bedst egnede virksomheder til en given leverance.

Udbudsmateriale

Dokumenter, der i detaljer beskriver et udbud i detaljer, herunder udbudsbetingelser samt kravspecifikation af den udbudte kontraktgenstand.

Udbudspligt

Pligt som offentlige myndigheder har til at gennemføre EU-udbud ved køb af varer eller tjenesteydelser for beløb, der ligger over tærskelværdien.

Udvælgelseskriterier

Kriterier som anvendes i forbindelse med prækvalifikation rettet mod virksomhedernes egnethed.

Underkriterier

Kriterier som knytter sig til det overordnede tildelingskriterium ”økonomisk mest fordelagtige tilbud”, eksempelvis kvalitet, pris, leveringssikkerhed, miljøhensyn, m.v.

Kontakt Dansk Servicerådgivning
Du er meget velkommen til at kontakte Dansk Servicerådgivning, hvis du ønsker en uforpligtende drøftelse omkring udbud af en given tjenesteydelse eller vare.

Ring til Claus Corfixen på telefon 66 13 33 31 og aftal et uforpligtende møde eller brug vores kontaktformular.